Twój koszyk (0): 0.00 PLN

Regulamin

Sklep internetowy działający pod adresem www.bit2bit.pl prowadzony jest przez IT Support z siedzibą w Nowej Woli.

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe przekazywane przez klient w sklepu www.bit2bit.pl są przetwarzane przez IT Support z siedzibą w Nowej Woli.

1. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu: • realizacji umowy • jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.bit2bit.pl • wysłania przez Grupę Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, na adres e-mail zdefiniowany w zamówieniu, jednorazowej ankiety dotyczącej programu Zaufane Opinie; oraz potwierdzenia objęcia transakcji Programem Ochrony Kupujących (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).

2. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych.

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - na stronie www.bit2bit.pl w zakładce Moje Konto. Klient po zarejestrowaniu ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać.

4. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

Ceny

Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.bit2bit.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN). Zamówienia

1. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.bit2bit.pl kierowane przez IT Support do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.

2. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.bit2bit.pl.

3. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

4. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o nadaniu statusu „wysłane”.

5. Z przyczyn leżących po stronie przewoźnika maksymalna kwota pobrania (zapłaty wysyłkowej) wynosi 5 500 PLN.

6. Sklep www.bit2bit.pl nie prowadzi sprzedaży hurtowej. Zamówienia w liczbie większej niż 4 sztuki mogą zostać anulowane lub zrealizowane na warunkach, jakie zaproponuje obsługa sklepu.

Dostawa

1. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.bit2bit.pl dostarczany jest za pośrednictwem przewoźnika DHL (Poland) sp. z o.o. oraz InPost sp. z o.o.

2. Na czas otrzymania przesyłki składa się: • czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki) • czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia. • czas ten nie obejmuje czasu kompletowania zamówienia i liczony jest od momentu przekazania przesyłki przewoźnikowi lub operatorowi pocztowemu do momentu doręczenia.

3. Wraz z towarem wydawane są: informacja wymagana przy zawarciu umowy na odległość oraz faktura VAT albo paragon fiskalny. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić fakt w celu uzupełnienia braków.

4. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jej zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, IT Support zaleca sporządzić protokół szkodowy.

Sposoby płatności

1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta przed wydaniem towaru klientowi (Przelew na rachunek bankowy IT Support) lub w momencie odbioru towaru (gotówką w przypadku odbioru towaru przez klienta własnym staraniem i na własny koszt ze sklepu IT Support, gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.

2. IT Support może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu potwierdzonym przez IT Support jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności (m.in. sprzedaż na raty).

Zwrot towaru przez konsumenta

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. 4

2. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.

3. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem lub załączyć do przesyłki ze zwracanym towarem.

4. Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

5. Zwrotowi nie podlegają, zgodnie z ustawą: • otwarte nośniki programów komputerowych, nagrań audialnych lub wizualnych • świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu, lub ściśle związanych z jego osobą.

6. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszystko co otrzymał.

7. W sytuacji, gdy konsument zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia ust. 3, umowę kupna/ sprzedaży uważa się za nie zawartą. Konsumentowi zostanie wystawiona korekta do dokumentu zakupu.

8. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, dotyczy także sprzedaży ratalnej, przy umowach zawieranych na odległość, zgodnie z warunkami umowy kredytowej.

9. IT Support nie stosuje polityki towarów zastępczych.

Procedura reklamacji towarów

1. Zgłoszona wada lub niezgodność towaru podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy wada lub niezgodność towaru istniała w chwili jego wydania.

2. Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe; jednakże w celu jej identyfikacji w systemie reklamacyjnym IT Support wskazane jest wypełnienie formularza zgłoszenia reklamacyjnego. Po wypełnieniu formularza zostanie nadany numer reklamacji (numer RMA). W przypadku gdy numer RMA nie zostanie przydzielony automatycznie, zostanie on nadany do 24 godzin (z pominięciem sobót, niedziel i świąt). Po przesłaniu prawidłowo wypełnionego na stronie formularza, Klient otrzyma wiadomość mailową, w której załączniku znajdować się będzie etykieta z numerem RMA. Etykietę należy przykleić na paczkę. W przypadku niemożności wydrukowania etykiety prosimy numer RMA umieścić na liście przewozowym w polu Uwagi, lub w widocznym miejscu na przesyłce. Jeśli dane znajdujące się na etykiecie będą się różniły od podanych w zgłoszeniu reklamacyjnym należy pilnie skontaktować się z obsługą serwisu IT Support i wstrzymać z wysłaniem.

3. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu (w szczególności dotyczy to monitorów, zestawów komputerowych, laptopów, tabletów, telefonów itd.).

4. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.

5. Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. Do towaru należy dołączyć szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują.

6. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz podstawę prawną realizacji uprawnień.

7. Towar posiadający gwarancję producenta nie podlega warunkom gwarancyjnym IT Support i może być serwisowany w punktach autoryzowanych wskazanych przez producenta zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej wydanej przez producenta.

8. Do reklamowanego towaru należy dołączyć kserokopię dokumentu sprzedaży lub oryginał karty gwarancyjnej, jeżeli została wydana z towarem (gwarancja producenta) gwarancyjny lub dowód zakupu.

9. W przypadku ich braku IT Support rozpatruje reklamację, o ile zostanie potwierdzona sprzedaż towaru w IT Support.

10. Niniejszym informujemy, iż naprawa sprzętu elektronicznego wiąże się z istotnym ryzykiem utraty danych zawartych w jego pamięci. W związku z tym rekomendowane jest sporządzenie kopii zapasowej wszystkich danych zawartych w pamięci.

11. W przypadku reklamacji obejmującej zestaw komputerowy złożony przez IT Support, obsługa serwisu IT Support przyjmuje wyłącznie towar opisany na dowodzie zakupu jako zestaw komputerowy.

12. W przypadku niezasadności reklamacji klient zostanie obciążony kosztami dostarczenia towaru.

13. Po zakończeniu procedury reklamacyjnej towar, który nie podlega gwarancji producenta, zostanie odesłany na koszt IT Support, o ile zgłoszenie reklamacyjne jest zasadne.

14. Jeżeli towar nie zostanie odebrany po zakończeniu procedury reklamacyjnej, IT Support wzywa klienta na piśmie do odbioru towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie terminu, IT Support jest uprawniony do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie towaru. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki w miejscowości jego przechowywania za każdy 1m2 zajętej przez towar powierzchni magazynowej. Opłata naliczana jest proporcjonalnie do liczby dni przechowywania towaru.

 


© 2013
bit2bit.pl
Oprogramowanie sklepów internetowych web-market.pl
Aby zapewnić Państwu najlepszą formę prezentacji i możliwość szybkiego złożenia zamówienia na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności